indexkruzky

PREHĽAD KRÚŽKOV
2022/2023

Činnosť krúžkov a klubov sa začína od 1.10.2022 a končí 31.05.2023. Za šk. rok je odučených 60 hodín (30 týždnov po 2 hod.). Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke. Poplatok za krúžok je 3 € na mesiac. Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Názov krúžku

 Vyučujúci

ročník

 

I.STUPEŇ

Pohyb hrou

PeadDr.Krajčová

1.-2.r.

Streda

Športový, loptové hry

Mgr. J.Hanko

1.-4.r.

Utorok

Šikovníček

Mgr. E.Bajzíková

4.A

Pon. Štvr.

Šachový

Mgr. Ľ.Ďurnek

1.-4.r.

Štvrtok

Hrou k vedomostiam

Mgr. J.Králiková

4.B

Pondelok

Školský spevokol

Mgr. M.Tomanová

1.-4.r.

 

Delfínkovia

Mgr. J.Bošanská

3.A

Štvrtok

Machule

Mgr. L.Benková

1.-4.r.

Pon.  Štvr.

II. STUPEŇ

Šachový

Mgr. Ľ.Ďurnek

5.-9.r.

Štvrtok

Stolný tenis

Mgr. O.Kupcová

5.-9.r.

Ut. Štvr.

Športový-loptové hry

Mgr. P.Schwarz

5.-9.r.

Piatok

Školský spevokol

Mgr. M.Tomanová

5.-9.r.

 

Turistický

Mgr. J.Kamenický

5.-6.r.

Sobota

Poznávací

Mgr. Ľ.Ďurnek

7.-9.r.

Sobota

Hravá slovenčina

Mgr. Ľ.Ďurnek

9.A

Utorok

Matematika hrou

Mgr. S.Košíková

9.A

 Utorok

Hravá slovenčina

PesDr. K.Korecová

9.B

Utorok

Matematika hrou

Mgr. Z.Sucháňová

9.B

Utorok

Machule

Mgr. L.Benková

5.-9.r.

Pon.  Štvr.

Volejbal

Mgr. R.Kurowidzki

8.-9.r.

Streda

Multimediálno-digitálny

Mgr. art. D. Balková

5.-9. r.