indexZápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prváčikov!


Zápis do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch 4., 5. a 6. apríla 2022 v čase od 8,00 h do 17,00 h.

OSOBNE ZA PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA

Zápis uskutoční zákonný zástupca za  prítomnosti dieťaťa pri dodržaní hygienicko - epidemiologických opatrení (dezinfekcia rúk, respirátor / rúško , vlastné pero). 

Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Zákonným zástupcom odporúčame vopred  vyplniť Prihlášku na vzdelávanie v základnej škole, nakoľko sú podpisy oboch rodičov povinné.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie, ktorá by si vyžadovala pristúpiť k zmene formy zápisu, Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy.

Možnosť zápisu detí do 1. ročníka trvá do 29. apríla 2022 v čase od 8,00 h do 16,00 h v každý pracovný deň okrem veľkonočných prázdnin (14. 4. – 19. 4. 2022).

Doplňujúce informácie o zápise do 1. ročníka:


Na ZŠ sv. Ladislava sa nevzťahuje rajonizácia, preto môžeme prijať deti zo všetkých častí mesta aj z okolitých obcí. Prijímame aj deti z neveriacich rodín, pokiaľ rodičia akceptujú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky.
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2022.
V prípade predpokladu nedosiahnutia  školskej spôsobilosti, požiada zákonný zástupca dieťaťa riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania dieťaťa v materskej škole.  Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, žiadame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 038/5328896.