indexcovid

Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ sv. Ladislava
(aktualizované 12. 10. 2020)

Škola sa nachádza v zelenej fáze Covid-semaforu.

 1. Vstup do budovy školy
 2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy.
  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Prosíme rodičov, aby na komunikáciu využívali dištančný spôsob (edupage, mail, telefón). Výnimku na vstup do budovy majú len rodičia žiakov 1.ročníka (1 rodič).

 3. Nosenie rúšok
 4. Žiaci 1. aj 2. stupňa majú nosenie rúška v triede počas vyučovania  aj v spoločných priestoroch - chodba, WC, ŠJ povinné. To isté platí aj počas pobytu v ŠKD.

 5. Ospravedlňovanie absencie žiakov
 6. Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu a sviatku),  musí mať pri nástupe do školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu bezinfekčnosti. Toto tlačivo je od 16. 9. aktualizované.  Tlačivo sa odovzdáva triednemu učiteľovi.

  Absenciu do 5 pracovných dní (vrátane) ospravedlňuje rodič. (Ospravedlnenka + Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

  V prípade, že žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia viac ako 5 pracovných dní (nepočítajú sa víkend a sviatok) musí mať pri nástupe do školy potvrdenie o chorobe od lekára.

   V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
   - podozrenia na ochorenie COVID-19  (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom   
  alebo všeobecným lekárom)
  - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným
  lekárom)
  predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

   V prípade, že je u žiaka podozrenie na ochorenie COVID-19 (vyjadrené RÚVZ alebo všeobecným lekárom) alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 7. Krúžková činnosť
 8. Krúžková činnosť v CVČ je  pozastavená až do odvolania.

   

 9. Rodičovské združenie
 10. Triedne schôdzky RZ sa uskutočnia v termínoch určených triednym učiteľom dištančnou online  formou.

  Organizácia vyučovania

  Telesná a športová výchova sa realizuje len teoretickou formou.