indexcovid

Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ sv. Ladislava
(aktualizované 4. 2. 2021)

Na základe rozhodnutia ministra školstva a uznesenia vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách od 8. februára 2021 nasledovne:
Žiaci 1. až 4. ročníku sa vyučujú prezenčne, podmienkou je negatívny test na Covid-19  jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní.
Žiaci pri nástupe do školy odovzdajúčestné prehlásenie zákonných zástupcov žiakov.
ŠKD a ŠJ sú v prevádzke vo zvyčajnom režime za dodržania protiepidemiologických opatrení. (v prípade nenastúpenia do školy 8.2. je potrebné sa odhlásiť z obeda v piatok 5.2. do 14,00 h)
Pravidelné pretestovávanie zákonných zástupcov bude v 7-dňových intervaloch.
V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 • Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.
 • Zákonný zástupca zabezpečí kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. To bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
 • Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLÁ

Vstup do budovy školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľom školy a rodičia žiakov 1.ročníka (1 rodič). Osoba vstupujúca do budovy školy predkladá Vyhlásenie návštevníka školy  o bezinfekčnosti.

Prosíme rodičov, aby na komunikáciu využívali dištančný spôsob (edupage, mail, telefón).

Nosenie rúšok

Žiaci majú nosenie rúška v triede počas vyučovania  aj v spoločných priestoroch - chodba, WC, ŠJ povinné. To isté platí aj počas pobytu v ŠKD.

 • Ospravedlňovanie absencie žiakov
 • Absencia žiaka 1. stupňa  z dôvodu neúčasti jeho zákonného zástupcu na testovaní na Covid-19 (platné od 8. 2.) sa považuje za ospravedlnenú  bez ohľadu na počet vymeškaných dní.

  Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu a sviatku),  musí mať pri nástupe do školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo sa odovzdáva triednemu učiteľovi.

  Absenciu do 5 pracovných dní (vrátane) ospravedlňuje rodič. (Ospravedlnenka + Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

  V prípade, že žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia viac ako 5 pracovných dní (nepočítajú sa víkend a sviatok) musí mať pri nástupe do školy potvrdenie o chorobe od lekára.

   V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
   - podozrenia na ochorenie COVID-19  (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom   
  alebo všeobecným lekárom)
  - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným
  lekárom)
  predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

   V prípade, že je u žiaka podozrenie na ochorenie COVID-19 (vyjadrené RÚVZ alebo všeobecným lekárom) alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Prosíme zákonných zástupcov žiakov 1. aj 2. stupňa, aby triednym učiteľom hlásili každú nariadenú karanténu a chorobu dieťaťa ospravedlňovanú lekárom (resp. čerpanie OČR rodičom). Tieto údaje od nás požaduje sociálna poisťovňa a súvisia s nárokom na pandemickú OČR. Prosíme informovať triednych učiteľov aj počas dištančného vzdelávania detí.

 • Krúžková činnosť
 • Krúžková činnosť v CVČ je  pozastavená až do odvolania. Výnimku majú krúžky Hravá matematika a Slovenčina hrou realizované dištančnou formou.

 • Školský klub detí
 • ŠKD je v prevádzke od 6,30 do 16,00 h pri minimalizovaní premiešavania detí z rôznych tried. Ranný ŠKD bude realizovaný formou dozoru nad žiakmi izolovanými podľa tried pri zachovaní dostatočných rozostupov v priestoroch ŠJ.

   

 • Organizácia vyučovania
 • Žiaci 2. stupňa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17949:1-A1810  prechádzajú od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančnú formu vzdelávania. Riadia sa špeciálne upraveným rozvrhom online hodín, ktoré sú realizované cez aplikáciu MS Teams. Účasť žiakov na online vyučovaní je povinná, bude zaznamenávaná do elektronickej triednej knihy. Dĺžka online hodiny je 40 minút, pri zadaní samostatných úloh na konci hodiny môže byť skrátená.  Prípadnú absenciu ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi. Nakoľko rozsah online hodín je nižší ako je skutočný počet hodín, budú učitelia podľa potreby zasielať žiakom dodatočné materiály na samostatnú prácu. Žiaci, ktorí by sa nemohli pre objektívne príčiny zúčastňovať dištančného vzdelávania alebo žiaci so ŠVVP sa  budú môcť po dohode so zákonným zástupcom a za dodržania prísnych epidemiologických opatrení vzdelávať prezenčnou formou v rozsahu 3 hodiny do týždňa.  Učitelia v prípade potreby poskytnú žiakom individuálne konzultácie. Učitelia posielajú žiakom pravidelnú spätnú väzbu týkajúcu sa ich práce a napredovaní v jednotlivých predmetoch. V prípade ochorenia učiteľa alebo jeho zaradenia do prezenčnej výučby na 1. stupni nebudú online hodiny  daného predmetu odučené.

  Usmernenie k žiakom 5.-9. ročníka
  Títo žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade, že im na základe výsledkov testovania bola nariadená povinná izolácia, zákonný zástupca oznamuje túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ďalej školu  informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Po ukončení povinnej karantény predkladá potvrdenie od lekára.

  Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnej forme výučby bez zmenených podmienok.
  Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

 • Informovanie o zmenách
 • Z dôvodu rýchlo sa meniacej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacimi zmenami v organizácii vyučovania prosíme rodičov, aby pravidelne sledovali webovú stránku školy a zasielané správy cez Edupage. O všetkých zmenách Vás budeme informovať.