indexŠkolská jedáleň
/ jedalny lístok /
Školská jedáleň
Prevádzka kuchyne: od 6.30 do 14.30 hod.
č. tel.: 0910 842 715
ODHLÁSENIE Z OBEDA

secure.ulrichsw.cz

 

Vážení stravníci,

Naša škola od 1.októbra 2017 rozširuje moderný spôsob riadenia kuchyne a jedálne o využívanie elektronických bezkontakných čipových kľúčeniek na:
- evidenciu stravníkov v zmysle odhlasovania, prihlasovania a výberu jedál
v prípade varenia viac jedál,
- odber stravy v jedálni školy.
-
Veľmi významnou zmenou pre Vás bude:
možnosť prihlasovania a odhlasovania a zmeny jedla cez:
• internetovú stránku školy,
• Mobilnú aplikáciu (mobil),
• a vydávanie stravy cez výdajný terminál – identifikácia cez čipové kľúčenky , ktoré nahradia stravné lístky.


Spôsob úhrady za stravu zostáva rovnaký ako doteraz a to formou:
a) Zloženky – vytlačenej informačným systémom
b) Trvalého príkazu – jeho výšku Vám odporučí vedúca jedálne

Platba formou a) bude vykonávaná ako doteraz, s povinnosťou preukázať zaplatenie u vedúcej posledným ústrižkom .

Platba formou b) – bude stanovená paušálna suma rovnaká na každý mesiac školského roku. Stravník (rodič) požiada svoju banku o zriadenie trvalého príkazu na uvedenú paušálnu sumu. Suma na nasledujúci mesiac musí byť uhradená do 20. kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca. Variabilný symbol zadá číslo čipu stravníka. Stravník už bude už nebude musieť každý mesiac vykonávať návštevu u vedúcej pre potreby preukázania úhrady stravy a vyzdvihnutia si straveniek.


Nový systém stravníka tak ako doteraz predbežne prihlási na stravu na celý ,mesiac resp. vybrané dni a vypočíta potrebu úhrady (predpis mínus odhlášky).
Po zdokladovaní úhrady stravného
- v prípade platby zloženkou predložením dokladu zaplatení u vedúcej ŠJ 
- v prípade platby trvalým príkazom výpisom účtu jedálne dodaného bankou 
Na základe toho systém povoľuje výdaj stravy 
– denne odosiela aktuálne dáta do výdajného terminálu jedálne. 
V prípade neuhradenia stravy systém informuje kuchárku a stravu zakáže vydať (aj s uvedením dôvodu).
Dokladom o zaplatení sumy zo zloženky je aj výpis banky (výpis internetbankingu)

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie, ako aj zmena jedla stravy je možné cez
• internetovú stránku secure.ulrichsw.cz
• Mobilnú aplikáciu (mobil),
nepretržite počas celých 24 hodín na ktorýkoľvek z nasledujúcich dní 
aktuálneho mesiaca a na prelome mesiacov aj na nasledujúci mesiac.
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod. predošlého dňa.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
1. Cez internet ovú stránku škloly 

Postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne, 
b) Prihlási sa na internetovú stránku: secure.ulrichsw.cz
c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
d) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
e) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
f) Odhási resp. prihlási stravu,Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu: 
a) Prihlási sa na internetovú stránku školy 
b) Vyhľadá odkaz „Školská jedáleň“, a „otvorí „ ho 
c) Z ponúkaných možností vyberie „Prihlášky a odhlášky stravy“ a „otvorí“ ho 
d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojho čipu,
e) Do kolónky „heslo„ zadá svoje zmenené osobné heslo
f) Odhási resp. prihlási stravu,. 

V prípade že máte e-mailovú adresu požiadajte vedúcu, aby Vám nastavila možnosť zaslania spávy o každej zmene na Vašu e-mailovú adresu. 

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Odhlásiť stravu je možné len výnimočne aj u vedúcej jedálne.
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod. predošlého dňa.
Zmeny z terminálu v jedálni sú zapisované okamžite a zmeny z internetu sú automaticky spracováné viackrát za každý pracovný deň.

Import a export dát z internetu je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.

2. Cez mobil
V mobilnom telefóne po vstupe na internet zadať: m.estrava.cz

Následne zadať :
- Kód zariadenia (vašej jedálne) = 0107 -fixný údaj
- Kód používateľa – číslo čipu napr.: 123
- Heslo bude zobrazené ****
Prihlásiť
--------------------------

Zobrazí sa na lište
Jedálny lístok /Informácie jedálne / Koniec 
Prihlásený : Mária Slováková
Vyberiete si na lište - Jedálny lístok

Pri prelome mesiacov sa zobrazí možnosť výberu obdobia
Vyberte požadovaný mesiac napr. 11 / 2017

Zobrazí sa ponuka Jedálneho lístka s možnosťami, ako pri odhlasovacom termináli v jedálni.

Po vykonaní zmien Uložiť zmeny
Posledná obrazovka Vám:
- Potvrdí úspešnosť (neúspešnosť ) vykonanej zmeny
- Vypíše vykonané zmeny

--------------------------

  • Cena stravného lístka:
    I.stupeň 1,09 € + 2,00 € réžia na mesiac
    II.stupeň 1,16 € + 2,00 € réžia na mesiac

  • Odhlásenie zo stravy treba nahlásiť deň vopred, príp.v daný deň do 7.00 hod., aj telefonicky. Ak sa žiak nestihne v prvý deň odhlásiť, môže si prísť rodič obed vziať do obedára od 11.30 do 13.30 hod. Odhlásené obedy sú mesiac pozadu (napr. november mínus september).

  • Zloženky sa dávajú vždy 12-teho v mesiaci a musia byť vyplatené do 25-teho. Zloženky sa platia mesiac vopred. Platba za obedy môže byť realizovaná zloženkou, trvalým príkazom a elektronickou formou (interbanking), ale tu musí byť uvedené meno žiaka. Pri pladbe cez internet sa variabilný symbol píše, napríklad za mesiac október 2017 = 102017 (mesiac a rok). Prosíme rodičov, aby dodržiavali splatnosť stravného uvedenú na zloženkách.

Školská jedáleň je zapojená do mliečneho programu. Aby sme obohatili jedálny lístok našim stravníkom, prihlásili sme sa do súťaže Danone - školská mliečna liga. Výrobkami ako sú Actimel, Activia, Fantázia, Dobrá mama a iné chceme prispieť k spestreniu a obohateniu jedálneho lístka. Ovocie, ktoré podávame 2-krát do týždňa, sa stalo súčasťou nášho jedálnička.
Školská kuchyňa je zapojená do kampane Mliečna liga Danone, Školské ovocie z eurofondov, Mliečny program z eurofondov.

Vedúca ŠJ: Daniela Babicová