indexdane
dane

Vážení rodičia, 

zákon Vám dáva možnosť darovať 2 % z Vašich daní z príjmov ľubovoľnej neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ sv. Ladislava.  Je to spôsob, ktorým nám môžete vyjadriť Vašu priazeň  a dôveru.
Tento dar Vás nič nestojí,  pretože inak by ste celú daň odviedli štátu. 


Pre nás je to však Vaša konkrétna materiálna pomoc pri: 

 • skvalitňovaní  výchovno - vyučovacieho procesu (materiálne vybavenie učební, učebné pomôcky, nákup nových kníh do  školskej knižnice...). 
 • pri organizovaní mimoškolských aktivít (cestovné žiakov na súťaže,  karnevaly,  tvorivé dielne, kultúrne podujatia žiakov ...) . 

Mnohé z týchto  aktivít a zámerov  by  sa nám bez Vašej podpory nepodarilo uskutočniť. 


Ako postupovať: 


Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie robí za Vás zamestnávateľ: 

  1. Do 15. 2.  2022  požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. 
  2. Vyplňte Vaše údaje do tlačiva „Vyhlásenia o poukázaní  2 % dane“. 
  3. Vyžiadajte si od Vášho zamestnávateľa  „Potvrdenie  o zaplatení dane“. 
  4. Obe tlačivá zašlite do 30. 4. 2022 daňovému úradu podľa Vášho bydliska (alebo do školy). 

Ak si podávate daňové priznanie sami: 

 1. V daňovom priznaní pre FO vyplňte kolónky na poukázanie 2 % dane v prospech 1 prijímateľa 
  Obchodné meno a názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole sv. Ladislava 
  Sídlo:   Lipová 3868/10, 955 01 Topoľčany 
  IČO:

  173196170612 

  Právna forma:    Občianske združenie
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  

(spravidla do 31. 3. 2022) na daňový úrad  podľa Vášho bydliska. 

V prípade potreby si môžete stiahnuť ďalšie tlačivá na poukázanie 2 % dane .
Všetkým darcom vopred ďakujeme.