indexZápis do prvého ročníka
Zápis

Vážení rodičia budúcich prváčikov!


Zápis do 1. ročníka bude prebiehať:


A) elektronickou formou


Od 15. apríla do 30. apríla 2020 bude možnosť vyplniť elektronickú prihlášku zverejnenú  na webovej stránke školy.
- Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na základe predložených dokumentov (rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu).

link na zápisový formulár --tu--


B) osobne bez prítomnosti dieťaťa


V prípade, že nemáte možnosť zápis uskutočniť elektronickou formou, môžete Vaše dieťa zapísať osobne v priestoroch školy a to
v dňoch 15. a 16. apríla 2020 v čase od 7,00 h do 11,00 h
a dňa 17. apríla 2020 v čase od 13,00 do 17,00 h.
Zápis uskutoční zákonný zástupca bez prítomnosti dieťaťa pri dodržaní hygienicko – epidemiologických opatrení (ochranné rúško, rukavice a vlastné pero). Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.


Doplňujúce informácie o zápise do 1. ročníka:


- Na ZŠ sv. Ladislava sa nevzťahuje rajonizácia, preto môžeme prijať deti
zo všetkých častí mesta aj z okolitých obcí. Prijímame aj deti z neveriacich rodín, pokiaľ rodičia akceptujú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky.
- Rozhodnutie o prijatí dieťaťa doručíme zákonnému zástupcovi poštou.
- Rodičia majú možnosť objednať si u nás pomôcky pre budúceho prváka (predlohové zošity a pracovné zošity). Môžu tak urobiť po skončení prerušenia vyučovania  pri overovaní osobných údajov dieťaťa.
- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr
do 15. júna 2020.
- Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, príslušné doklady (žiadosť, odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie) sa nebudú pri zápise vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia  prerušenia vyučovania.


V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 0910 852 262