indexProfilácia školy
profilácia / symboly / duchovný život/
ZŠ sv. Ladislava


Popri vzdelávacích aktivitách sa škola svojím výchovným pôsobením a prežívaním liturgického roka podieľa i na formovaní kresťanských, morálnych hodnôt mládeže, ktorá sa v nej vzdeláva. Právo výchovy a vzdelávania v škole je zabezpečené nielen žiakom z veriacich, ale i neveriacich rodín, ktoré sú ochotné rešpektovať štatút cirkevnej školy. Všetky náboženské aktivity škola organizuje v úzkej spolupráci s farnosťou a rádom pavlínov. Na škole je školská kaplnka sv. Ladislava, ktorá je miestom stíšenia, modlitby a načerpania duchovných síl žiakov a učiteľov. Stretávame sa tu na spoločnej modlitbe svätého ruženca, konávajú sa v nej duchovné obnovy pre žiakov a zamestnancov školy, žiaci sem prichádzajú aj počas hodín náboženstva, alebo sem len tak zavítajú cez prestávku pred písomkou. Kaplnka je tiež miestom vysluhovania sviatosti zmierenia. Na duchovné aktivity väčšieho rozmeru škola využíva farský kostol sv. Ladislava a Gorazda, ktorý je v priamom susedstve areálu školy.

Medzi najdôležitejšie duchovné aktivity patria:

  • sv. omše počas všetkých prikázaných sviatkov
  • školské sv.omše každú stredu o 7.00 h
  • rorátne sv. omše každý deň o 7.00 h počas adventu
  • jasličková pobožnosť
  • hrané pašie
  • 1. sväté príjímanie
  • sviatosť birmovania
  • charitatívne akcie - Boj proti hladu, Tehlička pre Afriku
  • sv. ruženec každý švtrtok o 7.15 h v mesiaci október
  • krížové cesty každý piatok o 7.15 h v pôstnom období